• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „GUTWIN”

1. Zarządcą Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim (MOSiR).
2. Ośrodek czynny jest w okresie od  1 kwietnia do 30 października, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, a w soboty, niedziele i święta w godzinach od 11:00 do 19:00.
3. Osoba przebywająca na terenie Ośrodka zobowiązana jest do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do przestrzegania regulaminów  obowiązujących na terenie Ośrodka.
4. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do wykonywania poleceń pracowników Ośrodka.
5. Kąpiel i plażowanie na terenie Ośrodka są bezpłatne. Za inne usługi pobierane są opłaty wg obowiązujących cenników.
6. Dzieci do lat 14 mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko pod opieką osób pełnoletnich.
7. Pojazdy mechaniczne można pozostawiać wyłącznie na wyznaczonych parkingach niestrzeżonych lub w miejscach wskazanych przez pracowników Ośrodka (parkowanie jest nieodpłatne). MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za pozo stawione pojazdy.
8. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz wędkowania i wprowadzania do wody zwierząt.
9. Psy wprowadzane na teren Ośrodka muszą mieć założony kaganiec i smycz.
10. W okresie letnim na terenie Ośrodka wyznaczone i oznakowane są dwa bezpłatne kąpieliska. Kąpiel poza nimi jest zabroniona.
11. Kąpiel lub plażowanie na terenie Ośrodka dozwolone jest wyłącznie w stroju kąpielowym (jednoczęściowym, dwuczęściowym, kąpielówkach, szortach) – zabrania się kobietom opalania topless.
12. Wnoszenie i spożywanie alkoholu jest na terenie Ośrodka zabronione. Zakup i spożywanie piwa możliwe jest jedynie w lokalach gastronomicznych funkcjonujących na terenie Ośrodka.
13. Zabrania się przebywania na terenie Ośrodka osobom będącym pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
14. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka bez nadzoru.
15. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz rozbijania namiotów i rozpalania ognisk.
16. Grillowanie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych miejscach (zaznaczonych na planie sytuacyjnym Ośrodka).
17. Osobom przebywającym na terenie Ośrodka zabrania się:
- wchodzenia do wody wbrew zakazom,
- niszczenia urządzeń i sprzętu będącego własnością Ośrodka,
- zakłócania wypoczynku innych osób – w szczególności poprzez głośne słuchanie muzyki, głośne zachowywanie się, używanie wulgaryzmów, skakanie do wody w miejscach niedozwolonych, zaśmiecanie terenu itp.,
- niszczenia roślinności i dręczenia zwierząt,
- wrzucania do pojemników na śmieci gorących odpadów pozostałych po grillowaniu (po zakończeniu grillowania gorące węgle należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników miejscu).
18. Przed opuszczeniem Ośrodka należy posprzątać zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych pojemników na odpady.
19. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy bezzwłocznie powiadomić pracowników Ośrodka, samodzielnie użyć dostępnego sprzętu gaśniczego, a w razie konieczności wezwać Straż Pożarną (numer 998 lub 112).
20. Osoby niszczące sprzęt, wyposażenie, budynki lub infrastrukturę ponoszę odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie ponoszą ich prawni opiekunowie.
21. Na terenie Ośrodka zabrania się wszelkiego handlu, działalności reklamowej, promocyjnej, organizacji konkursów i gier bez zgody zarządcy.
22. Książka skarg i wniosków znajduje się u Gospodarza Ośrodka Rekreacyjnego „Gutwin”.